Armatury venkovních elektrických vedení

Proudové armatury

Proudové armatury jsou určené na rozebíratelné nebo nerozebíratelné , proudové pevné nebo odlehčené spojení dvou, nebo více vodičů. Montují se přímo na neizolované vodiče.

Armatury na proudové spojení jsou vyrobeny ze stejných nebo podobných materiálů jako spojovaný vodič s vyhovujícími fyzikálními vlastnostmi s ohledem na přenos proudu a vzájemného elektrochemického působení vodiče a armatury.

Poměrný přechodový odpor spoje musí být menší než poměrný přechodový odpor vodiče, na který je armatura určena. Při spojení vodičů různých průřezů nebo materiálů je třeba naměřené hodnoty vztahovat na menší průřez, nebo na materiál s menší vodivostí. Proudové armatury musí mít oteplení menší než největší vodič, na který je armatura určena. Při spojování různých průřezů platí jako teplota vodiče nižší teplota obou spojovaných vodičů.

Online katalog

Bezproudové armatury

Bezproudové armatury jsou určené na rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné nebo odlehčené upevnění k izolátorovým závěsům nebo jiným nosným nebo kotevním konstrukcím, na udržení vzdálenosti mezi svazkovými vodiči a na tlumení vibrací vodičů. Montují se přímo na neizolované vodiče.

Armatury venkovních elektrických vedení, na které nejsou kladené osobité požadavky zatížení v tahu (odlehčené spojení), musí zachovat tah vodiče v jeho ose s pevností uchycení minimálně 27% matematické pevnosti vodiče. Přitom nesmí nastat proklouznutí vodiče v armatuře nebo přetrhnutí drátů.

Armatury určené na tahové spojení vodiče (pevné spojení) musí zajistit tahové spojení vodiče v jeho ose s pevností uchycení minimálně 85% matematické pevnosti vodiče bez proklouznutí vodiče v armatuře nebo přetrhnutí jeho drátů. Tato hodnota je zaručená pevnost uchycení vodiče, v katalogu uváděná jako pevnost uchycení.

Online katalog

Spojovací armatury

Spojovací armatury slouží na spojení izolátorů, na udržení předepsané vzdálenosti, na kloubové spojení mezi jednotlivými články ve vícenásobném izolátorovém závěsu, na uchycení izolátorových závěsů k stožárům nebo i jiným nosným nebo kotevním konstrukcím.

Armatury musí být dimenzované na mechanické zatížení způsobené napínáním a hmotností vodiče a jiných prvků venkovního elektrického vedení během běžného provozu, na dodatečné zatížení vlivem větru, námrazy a podobně. Musí odolat největší síle zaručené výrobcem, při které nesmí dojít k přetrhnutí armatury. Tato hodnota je zaručená únosnost, v katalogu udávaná jako únosnost.

Armatury musí být dimenzované na elektrické zatížení. Hodnota jmenovitého krátkodobého proudu Ith za jednu sekundu vychází z hustoty krátkodobého proudu 70 A/mm2 při začáteční teplotě 30 °C a při maximální teplotě cca 400 °C při zatížení od 1 kN do provozního zatížení.

Online katalog

Ochranné armatury

Ochranné armatury jsou určeny na vyrovnávání elektrického potenciálu podél izolátorového závěsu, na vytvoření přeskokové vzdálenosti u izolátorového závěsu, na zabezpečení výboje ve vzduchu v případě přepětí a také na ochranu izolátorů a vodičů blízko izolátorových závěsů před vlivem oblouků po proražení izolační vzdálenosti.

Armatury musí vydržet tepelné a dynamické účinky předepsaného zkratového proudu. Hořícím obloukem se mohou opálit a zmenšit, ale musí vytvořit takové podmínky, aby při zkratu nedošlo k vážnějšímu poškození izolátorů a spojovacích armatur.

U armatur je udávána hodnota jmenovitého krátkodobého proudu Ith za jednu sekundu, který vychází z hustoty krátkodobého proudu 70 A/mm2 při počáteční teplotě 30 °C a při maximální teplotě cca 400 °C. Dále je udávána hodnota jmenovitého napětí sítě Un, do kterého je možno armaturu použít.

Požadavky na efektivnost ochranné armatury z hlediska proudu a trvání elektrického oblouku je nutno předem dohodnout.

Online katalog

Další

V této kapitole jsou zařazeny výrobky, které nepatří do základního rozdělení armatur venkovních elektrických vedení. Jsou to armatury sloužící na uzemňování ocelových konstrukcí, na pomocné proudové propojení zemnících lan se stožáry, ale i armatury sloužící na ochranu izolátorového závěsu proti biologickému znečištění.

V této kapitole je uvedena i široká škála vyráběných svorníků a lanových svorek.

Online katalog

Montážní nářadí

Montážní nářadí je určené na rozvinování a tahání vodičů, na napínání pomocných kotevních stožárů, na vyrovnávání krutu mezi tažných lanem a vodičem.

Povrch nesmí mít ostré hrany, hroty a jiné poškození, která snižují manipulační schopnost a provozní spolehlivost. V místech styku s vodičem nesmí být žádné hroty , vypoukliny ani další mechanické vady povrchu. V místech výstupu vodiče z hákovnic musí být zaoblené hrany, aby nepoškodily napínaný vodič. U montážního nářadí je udávána hodnota dovoleného zatížení, je to hodnota, při které nedojde k trvalé deformaci montážního nářadí, nebo jeho dílů.

Online katalog

Armatury pro KZL (OPGW)

Kombinovaná zemnící lana (KZL) jsou významnou součástí elektrických vedení.

Zemnící lana se nachází na úplném vrcholu stožárů, které vzájomně spojují. Jejich hlavní funkcí je ochrana ostatních vodičů před úderem blesku, zároveň splňují i komunikační úlohu – přenos dat. KZL jsou vodivě spojené se stožárem, a to přes jiskřiště. Kombinované zemnící lano sa skladá ze zemnícího AlFe lana a optických vláken.

Online katalog